POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. SprzedawcaKrólestwo Zabawek Przemysław Kłos, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.krolestwo-zabawek.pl
 3. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sklep rozumiany jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

REJESTRACJA W SKLEPIE, SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Z rejestracją w bazie sklepu, poprzez wypełnienie formularza użytkownika. Można wtedy na bieżąco (po zalogowaniu) sprawdzać stan zamówienia i historię poprzednich. Aby dokończyć zakupy po zarejestrowaniu, należy się zalogować podając wybrany wcześniej login i hasło. Następnie klikając w ikonę koszyka w oknie "Twój koszyk" lub napis " Złóż zamówienie " przejść do złożenia zamówienia. Kliknięcie w ikonę koszyka umożliwia jeszcze poprawienie zamówienia, po ewentualnych korektach należy kliknąć w napis "Zamów", a w formularzu który się pojawi, wybrać sposób dostawy i formę płatności. Kliknięcie w przycisk "Potwierdź zamówienie" jest złożeniem zamówienia. Kliknięcie " Złóż zamówienie " powoduje od razu przejście do formularza końcowego, w którym należy wybrać sposób dostawy i formę płatności. Kliknięcie w przycisk "Potwierdź zamówienie" jest złożeniem zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.krolewsto-zabawek.pl Warunkiem realizacji jest podanie prawidłowych danych kontaktowych wraz z numerem telefonu, zgodnie w wymogami formularza zamówienia. Adres e-mail Klienta, jak i jego telefon może zostać wykorzystany do potwierdzenia realizacji składanych zamówień.
 3. Każde złożone przez Klienta zamówienie jest potwierdzane przez sklep w ciągu 24 godzin. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Zamówienia już wysłane nie mogą być anulowane.
 5. Czas realizacji liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu wysyłki i jest podany indywidualnie przy każdym towarze. Przy płatności przelewem (przedpłata), za datę potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się wpływ środków na konto sklepu. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy.

ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską lub Pocztą Polską. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Nabywca może odebrać zamówienie w sklepie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 16:00 bądź w niedziele od 10:00 do 14:00.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 5. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 3. Wadliwy produkt należy odesłać na adres: Królestwo Zabawek Przemysław Kłos, 85-179 Bydgoszcz, ul. Jana Piwnika-Ponurego 1A z dopiskiem REKLAMACJA.
 4. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
 5.  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup
 6. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 7. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Nabywca, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie towarów w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827), a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. Produkt, dowód zakupu oraz formularz odstąpienia od umowy należy odesłać na adres Sprzedawcy.
 2. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia umowy zwrócić zakupiony produkt na adres Sprzedawcy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot od Nabywcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu ( z wyjątkiem dokonanych kosztów, wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).
 6. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
  - gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
  - po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  - w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  - w przypadku dostarczania prasy,
  - w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
 7. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2017-02-10

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.